Verkoopsvoorwaarden

Elke bestelling is onderworpen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant.

 • Prijzen: alle prijzen zijn netto, B.T.W. 21% ten laste van de klant.
   
 • Offerte: Enkel na schriftelijke aanvraag wordt een offerte gegeven. Het logo waarop de offerte gebaseerd is, is bindend voor de opgegeven prijs. Een gemaakte offerte blijft 1 maand geldig.
   
 • Bestelling: naar de voorziene levertermijnen. Bestellingen dienen schriftelijk te gebeuren. Orders kunnen pas geregistreerd worden na ontvangst van de correcte en volledige leverings- en facturatiegegevens (incl. BTW-nummer indien van toepassing). Wijzigingen achteraf hebben een administratiekost van € 5,00 tot gevolg.
   
 • Logo: bij bestelling dient het logo correct en definitief aangeleverd te worden, d.w.z. een digitaal en gevectoriseerd bestand (in een Illustrator, Photoshop, Quark of CorelDraw bestand). De kleuren dienen aangegeven te worden in pantonekleurnummers. Na een eerste proef kunnen nog wijzigingen aangebracht worden. Alle wijzigingen die nog volgen op initiatief van de klant brengen kosten met zich mee.
   
 • Leveringstermijn: De leveringstermijn gaat in na goedkeuring van de proefdruk. De leveringsdatum is een streefdatum. Hij zal zo goed als mogelijk door ons nageleefd worden. Vertragingen kunnen geen aanleiding zijn tot verbreking van het contract of tot schadevergoeding.
   
 • Levering: Franco levering voor bestellingen vanaf € 1000,00 (excl. BTW) op 1 adres in België. Naar gelang het artikel, uit voorraad of 2 tot 12 weken na bestelling. De goederen worden vervoerd op gevaar en risico van de bestemmeling, en dit zelfs bij franco bestellingen. De goederen worden afgezet op een plaats die gemakkelijk bereikbaar is voor de transporteur. De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de hoofdsom, intresten, kosten en belastingen.
   
 • Betalingen: 1/3 bij bestelling, saldo bij ontvangst factuur (maximaal 15 werkdagen) of volgens overeenkomst. Bij facturen beneden de € 100,00 (excl. BTW) worden steeds € 10,00 (excl. BTW) administratiekosten aangerekend. Artikels en prijzen blijven voor wijzigingen vatbaar. Al onze facturen zijn betaalbaar te Brugge; het trekken van wissels is geen afwijking van die wijze van betaling. Elke factuur is betaalbaar op haar vervaldag. Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is na onze schriftelijke aanmaning, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 15 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 75,00. Het aldus verhoogde bedrag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling intrest voort gelijk aan 1 % per maand, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen.
   
 • Stalen: van alle Insignia-artikelen kunnen op aanvraag en tegen betaling stalen opgestuurd worden.
   
 • Klachten: Klachten betreffende de niet-conformiteit van de geleverde goederen worden enkel aanvaard wanneer zij ons schriftelijk toekomen binnen de acht dagen na de levering. Indien de klant en/of opdrachtgever verzuimt de goederen in ontvangst te nemen, begint de termijn van acht dagen te lopen bij ontvangst van de factuur. Wij waarborgen geen enkele telefonische bestelling naar drukfouten of dergelijke. Daaruit voortvloeiende geschillen zijn ten laste van de klant en/of opdrachtgever. Verkochte en geleverde goederen worden niet teruggenomen zonder ons voorafgaand en schriftelijk akkoord. In ieder geval beperkt onze waarborg zich tot vervanging van het product en, indien dit niet mogelijk is, tot teruggave van de prijs. Gedeeltelijke ingebruikname van de levering, heeft aanvaarding van de ganse partij tot gevolg. Klachten met betrekking tot de factuur moeten eveneens schriftelijk medegedeeld worden binnen de acht dagen na factuurdatum. Het indienen van een klacht ontheft de klant en/of opdrachtgever niet van zijn betalingsvoorwaarden.

  Afwijkingen: Mogelijk kunnen bestaande modellen kleine wijzigingen ondergaan. Er kan een kleurafwijking van maximaal 10% zijn op de kleuren van uw logo, afhankelijk van het gebruikte materiaal. Meer- of minlevering van 10% is mogelijk en wordt verrekend.
   
 • Eigendom: alle eigen ontwerpen door Insignia gemaakt, blijven te alle tijde eigendom van Insignia. Wij gaan er vanuit dat onze klant het recht heeft een logo te gebruiken en kunnen voor misbruik geen verantwoordelijkheid opnemen.
   
 • Annulatie: Elke annulering van een bestelling door een klant en/of opdrachtgever moet schriftelijk gebeuren. Bij gehele of gedeeltelijke annulatie van een order na goedkeuring van de proefdruk wordt 50% van het bestelde bedrag aangerekend. Wanneer de productie reeds werd opgestart, kan een bestelling niet meer geannuleerd worden en zal in elk geval het volledige factuurbedrag verschuldigd blijven.
   
 • Geschillen : Geschillen met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst en van de overeenkomsten daaruit afgeleid, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht en behoren tot de uitsluitende territoriale bevoegdheid van de rechtbanken te Brugge. De uitvoering van de orders sluit de automatische aanvaarding van bovenvermelde voorwaarden in. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.